Skip to main content

Resevillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Villkor för paketresor

Följande Allmänna Villkor för paketresor har utarbetats av sektorn för resebranschen i HSH och konsumentombudsmannen (FO).

Villkoren gäller för paketresor som omfattas av definitionen i paketresorslagen av den 25.8.1995, § 2-1, med senare ändringar.

Villkoren är särskilt utformade. Paketresorslagen ("paketresorslagen") och barn- och familjedepartementets föreskrifter till lagen ("förordningarna") och kompletterar lagens och förordningarna. Vidare justeras villkoren i enlighet därmed. EU-lagstiftning om passagerares rättigheter.

Villkoren reglerar förhållandet mellan researrangören och konsumenten.

1. SLUTSATS OCH VILLKOR FÖR BETALNING AV AVTALET

Avtalet mellan parterna anses ha avslutats med bekräftad order. Om kunden har information om pass / visum villkor enligt Art. 4.2. Avtalet är inte bindande för honom förrän sådan information lämnas.

Arrangören kan kräva betalning av depositionen vid bokningen eller före ett kontraktsmässigt förfallodatum. Depositionen måste betalas på det sätt som överenskommits och inom den fastställda tidsfristen. Utöver kontantbetalning bör tidsfristen inte vara kortare än 6 dagar, om inte särskilda skäl motiverar det. Om ingen tidsfrist har fastställts, måste insättningen betalas senast 6 arbetsdagar efter beställning.

Om kontraktsbeloppet inte har anlänt till arrangörens konto 2 dagar efter förfallodagen kan arrangören avbryta avtalet om inte kunden kan dokumentera att betalningen har gjorts före förfallodagen.

Återstoden kommer att ske senast 35 dagar före avgång. Om resans varaktighet, eller andra dokumenterbara och speciella omständigheter gör det rimligt, kan det tidigare utgångsdatumet anges.

2. Vad omfattas av avtalet?

Avtalet omfattar paketresor som anges i order- och bekräftelses- och resedokumentet eller liknande dokument samt eventuella ytterligare förmåner som ingår i paketresan enligt överenskommelse mellan parterna. I annat fall ingår avtalet även arrangörens möjliga individuella villkor.

Ytterligare information lämnas av arrangören i kataloger, broschyrer eller liknande. en del av avtalet om de inte antas vara av betydelse för kundens köp av paketpaketet i fråga. Informationen anses inte heller som en del av avtalet om de har ändrats på ett tydligt sätt innan avtalet ingicks. Arrangören måste i informationsmaterialet uppmärksamma möjligheten att informationen kan ändras innan avtalet ingås.

Anslutningsresor eller speciella landshändelser (utflykter, kurser etc.) ingår endast i paketresan om dessa säljs eller marknadsförs till ett totalt pris, eller ordnas på ett sätt som uppmuntrar att säljas tillsammans med paketresan.

3. PRIS

3.1. Pris

Det noterade priset för resan skall omfatta alla avgifter, avgifter och/eller skatter norska och/eller utländska myndigheter skulle behöva lägga till serviceavtalet inkluderar. Dessutom ska priset innefatta eventuella tillägg till de särskiljande önskemål som kunden kan ha avseende dess order eller andra förmåner som arrangören har samtyckt till under paketresan.

Tillägg eller rabatter relaterade till resan eller några sådana valfria extras eller specifikationer bör tydligt anges i prislistan.

Priset för avbeställningsskydd och/eller reseförsäkring är utöver paketpriset och omfattas inte av bestämmelserna i denna klausul. Detsamma gäller för alla resor eller mark arrangemang som inte ingår i din paketresa.

I de enskilda villkoren kan Arrangören föreskriva att det överenskomna paketpriset kan justeras upp eller ned genom förändringar i statliga skatter och avgifter, och/eller transport priser och/eller relevanta valutor. Metoden för beräkning av sådana ändringar måste göras av villkoren, arrangören måste, i händelse av villkoren, ge kunden likvärdig rätt att kräva en prissänkning om de omständigheter Arrangören förbehåller sig rätten att justera priset efter, utvecklas i Kundens fördel, jfr avsnitt 4-5 i paketreselagen.

Tillkännagivandet om prishöjning måste meddelas kunden senast 20. Dagen före avresan för att en fordran på prishöjning ska vara giltig. Kunden får inte åberopa prisjusteringen till sin fördel på grund av omständigheter som är i kraft senare än 20 dagar före avgång. En ökning med mer än 10% av det avtalade köpeskillingen ger kunden rätt att lämna avtalet utan kostnad för dem.

I tillkännagivandet om prishöjning enligt ovanstående bestämmelser ska arrangören fastställa en rimlig tidsfrist för kundens rätt att häva köpet utan kostnad. Tidsgränsen kan inte anges till kortare än tre arbetsdagar

3.2. STORLEK PÅ DEPOSITION

Depositioner erhåller inteöverstiga 1,500 NOK i Europa. För resor till andra destinationer ska depositionen inte överstiga 2 000 NOK. Med exeptionally för dessa begränsningar, resor om arrangören kan Documententera särskilda financiella förplikements före resans början, T. ex. speciellt med namnet på reguljära flygningar, betalning för betalningar för arrangören eller särskild mark händelse ( Outescapes, kurser, etc.) Som ett år i paketet, men händelsen av en inte har varit i processen för annullering av fluglarver. I det här fallet kan depositionen ökas med ett documentsade belopp, minst 4000 eller 25% av totala om.

4. SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE AVTALET

4.1. AVBESTÄLLNINGSSKYDD OCH RESEFÖRSÄKRING
Arrangören eller arrangören ska erbjuda kunden ett separat avbeställningsskydd eller en jour försäkring från ett försäkringsbolag, tillsammans med själva paketet, som säkerställer kundens rätt att kräva ett avtal från en plötslig och svår Sjukdom i sig själv eller någon i hans närmaste familj, eller någon han reser med, eller andra oväntade och allvarliga incidenter, se ytterligare bestämmelser om detta i avsnitt 5,3.

Dessutom ska Kunden informeras om sin tillgång att teckna reseförsäkring hos arrangören eller arrangören. Försäkringsbolag, dvs försäkring för förlust/skada på rese varor etc och för täckning av sjukvårdskostnader och repatriering vid olycksfall/sjukdom. Kunden skall informeras om nödvändigheten av att föra det europeiska sjukförsäkringskortet (Tidl. Trydgekontorets blankett E 111) om en sådan reseförsäkring inte tecknas.

Om köpeavtalet ingås strax före avresan, skall den information som avses i föregående punkt ges i största möjliga utsträckning.

Är ångerrätten en integrerad del av arrangörens standardvillkor, är han skyldig att göra kunden klart medveten om detta.

4.2. BESTÄMMELSER OM INRESA
Promotorn/promotorn innan avtalet ingås, jfr klausul 1. 2. punkt, meddela kunden att arrangören/leverantören är skyldig att uppge vilka visumkrav som den önskade destinationen har för medborgare från EU/EES-länderna och att kunden måste ge arrangören/leverantören nödvändig information om sin egen och/eller resenärens Pass villkoren så snart som möjligt, så att informationen kan lämnas innan avtalet är bindande, jfr klausul 1. Den som gör en beställning av andra uppgifter ger således korrekt och kompletterande information om sina medresenärer. Detta meddelande ska tas med på bokningsbekräftelsen på ett tydligt och iögonfallande sätt. Med särskild information om Inresebestämmelser för den valda resan av praktiska skäl först tillsammans med rese bekräftelsen eller senare, kan kunden säga upp avtalet och kräva att den betalda Depositionen återbetalas i sin helhet om de relevanta bestämmelserna skapar Problem för resan.

Utländska pass från länder utanför EU/EES kommer att ges instruktioner om var du ska samla in nödvändig information om arrangören/arrangören inte kan skaffa dem själva.

Resenären är skyldig att tillhandahålla korrekt information enligt de krav som de enskilda ländernas myndigheter måste fastställa som villkor för inresa. Om regeringen i inreselandet lägger fram nya personuppgifts krav för inrese-eller andra formkrav efter det att resehandlingarna har utfärdats, ska researrangören/förmedlaren meddela kunden i största möjliga utsträckning.

4.3. HÄLSO INFORMATION
Kunden ska informeras om eventuella hälsoformaliteter i händelse av resa och vistelse innan avtalet ingås.

4.4. INFORMATION OM TRANSPORT
Researrangören är skyldig att uppge vilket flygbolag som utför de olika transport delarna av resan. Vid byte av flygbolag efter att resan har köpts, skall anmälan ske så snart som möjligt och senast vid incheckning/ombordstigning. För paket som använder reguljära flygningar ska arrangören meddela om det är möjligt att byta reguljära flygbolag.

4.5. ANDRA VILLKOR
Avtalet ska bekräfta att arrangören har varit i en laglig garanti till rese garantifonden och att lämna information om hur du kontaktar fonden.

Vidare ska det i avtalet anges att resebyrån där paketresor köps, häften till kunden för anspråk som han kan hänvisa till arrangören. Utom är anspråk som kan krävas täcks av rese garantifonden.

5. KUNDENS RÄTT ATT AVBOKA ELLER ÖVERLÅTA RESAN

5.1. ANNULLERING MED FORCE MAJEURE
Kunden har rätt att annullera paketet och återbetala det belopp som betalats för paketresan, om det är på destinationen eller i omedelbar närhet av de senaste 14. Dagarna före paketresan kommer att ta upp, för att fastställa krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga infektionssjukdomar eller andra händelser som måste likställas med ovan nämnda, och det finns rimliga skäl att anta att villkoren också kommer att göra sig Paketet efter överenskommelsen ska ta. Ångerrätten ska även gälla om händelserna inträffar på eller längs resplanen, och de medför en verklig risk för kunden. Krav på återbetalning av förmåner som inte ingår i paketresan måste, om betalningen för sådana förmåner redan kommunicerats från arrangören till den berörda tjänsteleverantören, riktas till den berörda tjänsteleverantören på avtalsbasis.

Ångerrätten efter denna tidpunkt gäller inte om kunden visste, eller borde vara medveten om, omständigheterna när han ingick avtalet om att köpa resan.

5.2. ANNULLERING AV ERSÄTTNING
Kunden har rätt att avboka resan för att betala en administrativ avgift som inte får överstiga 490 NOK förrän det är 42 dagar kvar till avresan av dagen börjar. För resor av särskild kort varaktighet (mindre än 5 dagar) där det endast är möjligt att beställa senare än 42 dagar före avgång, eller lång varaktighet (över 42 dagar) arrangören kan, i sina villkor, ange en annan tidsfrist.

När resans särskiljande och dokumentabel karaktär gör det rimligt, kan Arrangören ange avvikande villkor även från nedanstående återbetalningspolicy. Om dessa måste vara särskilt tydliga och lättförståeliga.

För att annullera kunden efter att tidsfristen löpt ut, bör dessa regler gälla:

* Avbokning mellan avbokning tidsfrist (som regel, 42 dagar före avgång dagen) och tills det finns 15 dagar kvar för avresedagen: återbetalning av det betalda beloppet minus storleken på insättningen
* Avbokning efter att det är mindre än 15 dagar till avresedagen börjar och tills det är 8 dagar innan avresedagen startar: återbetalning av 50% av det fulla priset på reseavgiften som inte uppkommer.
* Avbokning senare än 8 dagar före avresedag eller lämnad av närvaro vid avresa: ingen återbetalning av statliga avgifter som inte uppkommer.

Om kundens beställning omfattar flera, och det avtalade totalpriset baseras på rabatter eller avslag som är bundet till antalet deltagare, kan grunden för sådana rabatter eller avvisningar falla bort om någon av resorna annulleras. I händelse av partiell avbokning ska arrangören återbetala den proportionella delen av det avtalade/betalda priset till de som annullerar och inkassera eventuella ytterligare priser på grund av förlust av rabatter som hänför sig till gruppens storlek, från den återstående Deltagare.

(Senast ändrad 08.12.17)

5.3. VID PLÖTSLIG OCH ALLVARLIG SJUKDOM ELLER OLYCKSHÄNDELSE – FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD.
Om kunden har accepterat avbeställningsskydd/försäkring, eller liknar reglerna i arrangörens standardvillkor, har kunden rätt att begära ett avstående från avtalet om han kan dokumentera att villkoren för sådan annullering är uppfyllda . Han är skyldig att meddela arrangören av annulleringen så snart som möjligt efter det att han är bekant med de omständigheter som ger rätt till annullering efter denna tidpunkt.

I fråga om medicinsk rådgivning som bevis på plötslig och allvarlig sjukdom, bör detta fyllas i på formulär industrin och norska läder föreningen har förberett, om kunden har fått en sådan form av arrangören.

Avbokningspolicyn ska åtminstone ge rätt till annullering om kunden själv, make/maka, registrerad partner, rumskamrat, barn, förälder, svärföräldrar eller syskon påverkas av plötslig och allvarlig sjukdom, olycksskada eller dödsfall. Detsamma gäller om sådana omständigheter påverkar en som han reser med, och det skulle vara orimligt att kräva att kunden slutför resan utan att de är det. lika stylad med plötslig och svår ovetande är plötsliga och allvarliga incidenter som Kunden eller dennes resesällskap, jfr före stående, och vilket innebär att det inte är rimligt att kräva att kunden slutför resan. Sådana incidenter kan innefatta brand-eller vattenskador på fast egendom etc.

Domstolen efter de föregående punkterna utgår från att resenären själv inte är bekant med, eller bör vara medveten om, de omständigheter som orsakar resan att inte användas, eller att han själv inte är ansvarig för sådana omständigheter.

Kunden är skyldig att förse arrangören eller arrangören med ett meddelande om avbokning så snart som möjligt efter att ha bekantat sig med de villkor som motiverar uppsägningen efter denna punkt, samt att tillhandahålla adekvat dokumentation för sjukdomen från en läkare, eller den obstruktiva omständigheter t. ex. Av ett intyg om brottsbekämpande eller försäkringsbolag.

Om kunden har accepterat arrangörens eget avbeställningsskydd, skall arrangören, vid tidpunkten för annulleringen, enligt ovanstående bestämmelser återbetala det betalda beloppet (med avdrag för avbokningsskyddet) utan onödigt dröjsmål så snart Nödvändig dokumentation tillhandahålls av kunden, om någon, efter avdrag för en administrationsavgift som inte får överstiga 300 NOK. Förutsättningen är också att avgiften anges i arrangörens individuella villkor eller i försäkrings dokumentet.

Om bokningen omfattar flera resenärer, och det totala priset återspeglar rabatten eller vägran baserat på det totala antalet deltagare, en avbokning för en eller flera kommer att omfattas av villkoren för det överenskomna priset inte längre närvarande. Detta skall inte gälla för de återstående deltagarna en prishöjning, men täcks av avbeställningsskyddet.

Arrangören har rätt att överföra resenären till ett annat boende som är bättre anpassat till den resterande gruppstorleken och som annars motsvarar det ursprungligen beställda huset. Rätten till sådan omplacering förutsätter att flytten inte minskar innehållet i det valda paketet-Travel, eller att informationen om paket flygningen eller de överenskomna ytterligare förmånerna inte längre uppfylls.

5.4. ÖVERFÖRING AV PAKETRESAN
Kunden har rätt att överlåta resan till en annan som uppfyller villkoren för att delta i paketresan. Förutsättningen är att arrangören eller tillhandahållaren meddelas inom rimlig tid innan paketresan påbörjas och att arrangören och/eller underleverantörer som han använder inte är bundna av regler som förbjuder sådan delegering. Reguljära flygningar är Denna kategori underleverantörer. Om transportföretaget godtar namnändringar kommer företagets villkor att vara ett tillägg till reglerna i de allmänna resevillkoren för paketet.

Arrangören kan, i händelse av överföring, beräkna en rimlig avgift för namnbyte som inte får överstiga 300 NOK,-. Den ursprungliga kunden och den nya resenären häften gemensamt för både en sådan avgift och eventuella återstående belopp för resan.

Arrangörens upplysningsplikt i enlighet med paket lagen och dessa villkor uppfylls normalt till den nya kunden i den utsträckning som skyldigheten att lämna ut information uppfylls till den ovan nämnda resan. Om det finns ett behov av att lämna ytterligare information, och detta är praktiskt genomförbart, kommer arrangören fortfarande att vara skyldig att lämna nödvändig information till den som resan har tilldelats. Arrangören har inget ansvar om den som gör resan överförs till den inte uppfyller de krav som anges i landet.

5.5. ÄNDRA DIN BESTÄLLNING
Resenären kan ändra resdag, destination, hotell etc. för en administrativ avgift som inte får överstiga 300 NOK,-per person P.R. förändring, om Arrangören har möjlighet att följa de nya önskemål. Överstiger arrangörens kostnader för ändrings avgifts storleken kan ändringen betraktas som en avbokning. Arrangören meddelar därefter kunden att reglerna om ersättning för betalning i avsnitt 5,2. Kommer att gälla.

6. ARRANGÖRENS RÄTT ATT AVBOKA ELLER ÄNDRA RESPLANEN – SKADESTÅND

6.1. FÖR FÅ DELTAGARE
Arrangören kan avboka den enskilda resan om den inte säljs antalet platser eller beloppet av aktien i deras individuella villkor för att avbryta resan. Tidsfristen får inte vara kortare än 30 dagar innan avresedagen inleds. För resor av särskilt kort eller lång varaktighet, eller av särskild karaktär, kan andra tidsfrister fastställas, jfr 5,2. Tidsfrister som avviker från den normala tidsfristen på 30 dagar bör betonas särskilt tydligt i de avtalsmässiga onda villkoren för att kunna åberopas av arrangören.

Skriftligt meddelande om sådan annullering måste nås av kunden senast vid tidsfristen. Arrangören är skyldig att så snart som möjligt meddela kunden om uppsägningen efter denna tidpunkt. Vid avbokning efter denna punkt skall hela kundens betalda belopp återbetalas så snart som möjligt.

6.2. HINDER UTANFÖR ARRANGÖRENS KONTROLL
Arrangören kan annullera en resa utan ansvar, om han kan bevisa att den inte kan genomföras på grund av hinder som ligger utanför dennes kontroll och som rimligen kan förväntas ha beaktat när avtalet ingicks, och som Varken arrangören själv eller någon som han är ansvarig för kan undvika eller avvärja konsekvenserna av. sådana hinder kan, under omständigheterna, vara krig eller krig, naturkatastrofer, farliga infektionssjukdomar eller andra händelser som måste Likställas med dem framför nämnda.

Om en resa avbryts innan den börjar på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, kommer han att vara skyldig att återbetala kunden omedelbart. Alternativt har kunden rätt att delta i en annan paketresa om arrangören kan tillhandahålla detta. Om resan är dyrare än originalet, kommer kunden att betala mellanskillnaden. Om det är billigare, kan kunden göra anspråk på skillnaden återbetalas.

Enligt samma villkor som nämns i 1. Arrangören ansvarar inte om paketet kommer att vara bristfälligt eller måste avbrytas på grund av sådana hinder som äger rum efter att paketresan har påbörjats. Om resan förkortas av arrangören eller om kunden avbryter den på grund av sådana villkor, kommer kunden fortfarande att ha rätt till en proportionell prissänkning. Arrangören är skyldig att i möjligaste mån eliminera eventuella risker eller nackdelar för kunden. Om resan avbryts kommer arrangören att ta kunden tillbaka till den överenskomna hem platsen utan kostnad och med minsta olägenhet för kunden. Tidpunkten för repatrieringen kommer att bero på en bedömning av de faktiska förhållandena på platsen, inklusive de verkliga riskerna och/eller de verkliga nackdelarna en fortsatt vistelse representerar. De norska och lokala myndigheternas uttalanden bör betonas genom denna bedömning.

Om arrangören underlåter att repatriera eller skjuta upp detta i onödan och kunden måste tillhandahålla själva hemresan, är arrangören ansvarig för eventuella ytterligare kostnader som kunden åskjuter till följd av detta.

6.3. ARRANGÖRENS RÄTT ATT ÄNDRA INNEHÅLLET ELLER VILLKOREN I RESE AVTALET
Arrangören får inte ändra villkoren i avtalet eller resespecifikationerna till nackdel för kunden vid avtalet, såvida det inte kan ändras specifikt angivna fördelar/specifikationer, och detta uttryckligen anges i det individuella avtalet, dvs. Resebevis eller annat avtalsdokument.

Arrangören meddelar kunden skriftligen så snart som möjligt om han eller hon vill ändra villkoren eller innehållet efter denna klausul. Arrangören ska samtidigt informera kunden om sin rätt att häva köpet av resan om ändringarna leder till att resan utsätts för betydande fel för kunden efter bytet, eller för att kräva en prissänkning om resan kommer att Om kunden inte åberopar denna rättighet inom tre dagar efter att anmälan om ändringen har anlänt, förlorar han rätten att häva köpet eller göra anspråk på en prissänkning. Om särskilda omständigheter medför att tidsfristen uppfylls, kommer kunden att vara skyldig att meddela så snart som möjligt och inom rimlig tid.

7. PARTERNAS SKYLDIGHETER

7.1. PROMOTORNS/TJÄNSTELEVERANTÖRENS UPPGIFTER
Arrangören ska avsluta resan i enlighet med vad som överenskommits med resenären, jfr. Avsnitt 2. I händelse av en oförutsedd omständighet att ändringar i resan fortfarande är nödvändiga, ska arrangören rimligen se till att resenären utsätts för minimal olägenhet. Researrangören/-leverantören ska omgående avslöja varje förhållande som han eller hon förstår, eller bör förstå, påverka resenären. I detta sammanhang måste han fråga kunden de frågor som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheten att lämna ut uppgifter.

Påpekar resenären saknas av resan, promotorn uppdrag att göra vad som är inom rimliga-enhet gränser är möjligt att rätta till felet så snart som möjligt.

7.2. KUNDUPPGIFTER
Kunden är skyldig att ingå dessa allmänna villkor eller villkoren som arrangören har införlivat i sin katalog eller på annat sätt.

A) betalning: kunden är skyldig att betala den överenskomna ersättningen inom den tidsfrist som anges i villkoren. Betydande betalningsförsummelser ger arrangören rätt att annullera bokningen.

b) information: kunden är skyldig att förse arrangören eller arrangören med relevant information som han förstår eller bör förstå är av stor betydelse för genomförandet av paketresan. Beställaren är skyldig att tillhandahålla korrekt och relevant information i förhållande till dessa också. Arrangören ansvarar inte för eventuella problem som uppstår på grund av att resenärens personliga eller särskilda behov inte tillhandahålls på rätt sätt. Alla som beställer en paketresa på uppdrag av någon annan är skyldig att se till att den person som kommer att delta i paketet kan följa de regler som arrangören har angett, och att paketet i fråga är av sådan karaktär att deltagaren får delta i det utan avgifter för sig själva Andra

c) klagomål: resenären är skyldig att inom rimlig tid meddela arrangören om han upptäcker ett fel som ger honom rättigheter enligt punkt 8 a) – d). Om paketet har tagits till bristen, ska kunden kunna annonsera på plats. Under alla omständigheter måste klagomålet lämnas till arrangören eller resebyrån där resan köps, senast 4 veckor efter att resan avslutats, om inte särskilda skäl gör det rimligt att förlänga tidsfristen för klagomål

d) dokument etc: kunden är skyldig att kontrollera att biljetterna och resehandlingarna är i enlighet med beställningen och att resenärens namn överensstämmer med vad som finns i passet. Resenären är skyldig att ta med ett giltigt pass, alla visum/hälsointyg, biljetter och andra dokument som kan krävas för resor. Resenären plikter själva att få sådana dokument som kan vara nödvändiga för den enskilda resan, och han plikter själv att dra de försäkringar han var tvungen att känna sig nödvändiga. Arrangören har rätt att neka en resenär om de begärda dokumenten inte har förts in.

e) överväganden med resenärer etc: kunden är skyldig att följa arrangörens egna bestämmelser som presenteras för honom före ingåendet av avtalet, Hotelers och andra underleverantörers beställnings regler, samt att följa transportörens och Myndigheternas regler. Kunden ska fortsätta att följa de instruktioner som arrangören tillhandahåller om närvaro tid, mötesplats etc under resan, samt order av frakt speditören som måste tillhandahålla i samband med oförutsedda händelser under resan.

Varje deltagare på resan får inte agera på ett sådant sätt att det är en olägenhet för dem med resenärer eller skapar säkerhet eller praktiska problem för arrangören. Arrangören har rätt att neka en resenär i början av resan om resenärens uppförande eller villkor gör det uppenbart att han inte kan uppfylla kraven i denna punkt.

f) hemresa etc: resenären är skyldig att följa arrangörens eventuella bestämmelser om bekräftelse av returbiljetter på reguljära flygningar. Om detta inte görs får de reserverade sätena inte användas. Dessutom är resenären skyldig att förbli informerad om eventuella ändringar i avgångstiden genom att kontakta rese handlägarens representant om resenären har avlägsnat sig från reseföretaget eller på annat sätt gjort/inte tillgängligt under de senaste 24 Timmar före avresa. Resenären är skyldig att på annat sätt följa arrangörens inbjudningar att läsa organisatörens inlägg, besöka informationsdisken eller mottagningen så länge detta inte orsakar onödiga olägenheter eller besvär för resenären.

g) följder av underlåtenhet: grov överträdelse av dessa bestämmelser efter det att förhållandet har uppkommit, ger arrangören rätt att neka alla resenärer att delta i resan. Arrangören har inget ansvar för eventuella ytterligare kostnader som uppkommer i samband med den framåtriktade/ändrade returresan. Den icke godkända resenären främjar inte heller påståenden om den del av resan som inte används.

Kunden kan vara ansvarig för eventuella förluster eller merkostnader som arrangören ådragit sig i händelse av en grov överträdelse av ovanstående bestämmelser. Kunden ansvarar för skador och förluster, etc. enligt gemensamma kompensations regler.

8. OM SAKNADE

8.1. Före avgång
Kunden kan säga upp avtalet innan paketresan tar om det är uppenbart att paketresan kommer att ha väsentliga defekter. Detsamma gäller om avtalsvillkoren ändras och förändringen är till stor nackdel för kunden. Prishöjningen på mer än 10% skall alltid anses vara väsentligt obekvämt. Kunden ska inom rimlig tid underrätta arrangören om återkallandet. Om inte särskilda skäl motiverar detta bör underrättelsen lämnas senast inom en vecka efter det att ändringen mottagits eller så snart som möjligt om anmälan inkommer strax före avresan.

Kunden har rätt till full återbetalning av alla utbetalda belopp och eventuell kompensation enligt reglerna i paragraf 5-3 i paketreselagen.

Alternativt har han rätt att delta i en annan paketresa om arrangören eller tjänsteleverantören kan erbjuda detta. Om ersättnings resan är dyrare ska kunden betala denna prisskillnad efter avdrag för eventuella ersättningsanspråk som kunden har rätt till enligt paragraf 5-3 i paketreselagen. Om resan är billigare, kommer arrangören att återvända till kunden skillnaden mellan det ursprungliga priset och ersättnings priset, eventuellt hänföras till sådan kompensation som nämns i föregående mening. Om arrangören inte erbjuder en sådan ersättningsresa kan kunden köpa en resa som motsvarar originalet inom rimliga gränser och hålla arrangören ansvarig för eventuella extra kostnader för detta köp efter det vanliga, Ansvarsregler. Om en sådan täckningsköp är väsentligt dyrare än priset på den ursprungliga resan, kan ersättningen normalt inte erkännas.

Om kunden, trots sin rätt att häva köpet på grund av defekter, vill utnyttja den överenskomna resan, har kunden rätt till en proportionell prissänkning. Om felet är en prishöjning på mer än 10%, är dock kundens val att antingen höja köpet, eller att delta i resan till det nya priset om inte annat avtalats mellan parterna.

8.2. Efter avgång
Paketresan är bristfällig när den skiljer sig från den som överenskommits eller anges i avtalet, och detta beror inte på kunden eller någon relation från hans sida. Avvikelser från den överenskomna anses dock inte som brist om de är av mindre betydelse eller är av det slag som kunden måste förvänta sig kan inträffa ibland. Detsamma gäller för avvikelser i naturliga förhållanden som arrangören varken hade eller borde ha kunskap eller herravälde över.

Kunden är skyldig att annonsera om de brister han upptäcker så snart som möjligt. Anspråk som ska främjas senare än tidsfrister i dessa kriterier klausul 7,2. (c) kommer normalt att innebära att kundens rättigheter avfärdas.

Anspråk för eventuella defekter efter avresan, beviljar kunden dessa rättigheter:

A) lättnad:

Kunden kräver att arrangören bistår felet om detta kan inträffa utan orimliga kostnader eller olägenheter för honom eller henne. Befrielsen måste göras inom rimlig tid och utan oavsiktlig olägenhet för kunden. Neka kund rättelse som kommer att avhjälpa felet, eller misslyckas med att annonsera till arrangören eller arrangörens representant om möjligt, så att rättelse kan ske, förlorar han rätten till ytterligare anspråk.

b) prissänkning:

Om felet inte åtgärdas har kunden rätt till en proportionell prissänkning, eventuellt täckning av de rimliga kostnader som kunden har haft genom att ens ha förbättrat bristen när arrangören inte har kunnat göra det.

c) höjd:

Om förpackningen har betydande brister och syftet med paketresan är väsentligt misslyckad, kan kunden säga upp avtalet och återkräva det belopp som betalats enligt avtalet. Om kunden höjer avtalet efter denna bestämmelse, har han rätt till en royaltyfri återgång till avgångspunkten eller där resan bör avslutas om paketet innehåller ett transportelement. Härskar av konst 6,2., 3. På samma sätt.

d) ersättning:

Om paketresan är bristfällig och detta leder till att kunden drabbas av förluster, kan kunden kräva ersättning av arrangören. Kunden kan, om han inte har lidit någon förlust, kräva en ersättning om felet har orsakat kunden betydande olägenhet. Arrangörens ersättningsskyldighet efter det att den främre delen faller bort om arrangören kan kompensera att felet beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll och som han inte rimligen kunde förväntas ha beaktat vid tidpunkten för Varken han eller någon han är ansvarig för kan undvika eller avvärja konsekvenserna av. Arrangören är ändå skyldig att ge kunden nödvändig assistans så snabbt som möjligt.

Om det uppstår brister i samband med transporten, föregår skadestånds bestämmelserna i bestämmelsen om transportbestämmelser i lagen om ersättande av resepaket. Kunden kan välja om han eller hon kommer att kräva att hans eller hennes förlust ersätts av arrangören eller direkt från flygbolaget.

Oavsett om arrangören är ansvarig enligt ovanstående, är resenären skyldig att begränsa förlusten så bra han kan. Ersättning kan inte begäras för förlust eller skada på grund av resenärens försumlighet eller villkor.

e) förbindelser med EU-förordning 2004-261 (förseningar, inställda flygningar och överbokningar)

Bestämmelserna finns här.

I händelse av förseningar, inställda flygningar och/eller överbokning skall de regler som införts genom Europeiska unionens ovannämnda förordning likställas med det flygbolag där arrangören använder sina egna eller kontrakterade flygplan för transporten. Arrangören ansvarar för att skriftligen informera kunden om sina passagerares rättigheter om det finns situationer som utlöser sådana rättigheter. Om arrangören använder reguljära flygningar vilar informationsskyldigheten på flyglinje hållaren. De rättigheter som EU beviljar passageraren gäller också i första hand i förhållande till den reguljära flygbolaget.

Om passageraren betalar kompensationsbelopp i enlighet med EU-reglerna antingen från arrangören eller det verkställande flygbolaget, skall detta belopp dras av vid beräkningen av eventuell prissänkning/ersättning enligt lagen om paketresor.

Om EU-förordningen ger passageraren rätt att säga upp transportavtalet gäller detta inte för återstoden av paketresan, såvida inte defekten är av sådan art att villkoren för att köpa paketresor är aktuella, jfr Art 8. Mindre förseningar ger vanligtvis inte rätt att höja ditt paket rese köp. Om passageraren väljer att annullera/avsluta köpet av resan enligt bestämmelserna i EU-förordningen, men villkoren för att höja paket flygningen efter att paketreselagen inte är närvarande, ska kunden endast ha återbetalat den del av köpeskillingen som hänför sig till Transport. Researrangören är skyldig att göra kunden medveten om att en fullständig återbetalning av paketpriset inte kommer att göras.

f) följande villkor betraktas normalt inte som avsaknad av paketresor enligt bestämmelserna i avsnitt 8:

I. avvikelser från de överenskomna som är av mindre betydelse för genomförandet av resan eller som inte har påverkat valet av paketresor.

II. avvikelser från förväntningarna som kunden har gjort och som inte skapats av arrangören, t. ex. Annan byggnads standard på destinationen eller annan destination-villkorliga villkor, om de villkor som kunden klagar på måste betraktas som "vanliga" på destinationen.

III. avvikande väder och andra naturförhållanden arrangören hade inte eller borde ha doktrinär

IV. villkor resenären måste räkna med kan uppstå då och då, och som ligger utanför arrangörens kontroll eller som inte avviker från vad som anses antas i avtalet. Byte av bostad på grund av överbokning skall inte betraktas som "förutsebar avvikelse".

V. förseningar under transporten eller ändrade avgångstider/åtkomsttider, när din vistelse på destinationen inte förkortas med mer än högst 6 timmar för restid mindre än 5 dagar, eller 8 timmar för restid mellan 5 och 8 dagar, eller högst 12 timmar För resor med längd över 8 dagar. Om förseningen/förändringen i avgångs-/ankomsttider beror på åtgärder från luftfartsmyndigheterna, exceptionella väderförhållanden, vedermödan i luftrummet eller andra liknande förhållanden som arrangören eller flygbolaget kanske inte har någon inverkan på, dubbleras de innan de specificeras Tidsfrister. Detta förhållande betecknas inte som en avsaknad av denna bestämmelse hindrar inte kunden från att ha hjälp och eventuell packning av kunden har rätt till efter ovannämnda EU-förordningar.

VI. avvikelser från det överenskomna på grund av kundens egna omständigheter,

9. TVISTE BEHANDLING
I händelse av klagomål ska resenären göras uppmärksam på klagomålsförfarandet och att om kundens anspråk inte uppfylls eller parterna samtycker, kan ärendet föras in för klagomåls nämnden för paket eller andra tvistlösningsorgan och Eventuella reklamationsavgifter i detta avseende.

11. Ikraftträdandet
Dessa allmänna villkor för paketresor gäller från 1,1. 2016. (senast ändrad 08.12.17)

Ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten till alla Press/stavfel på våra webbplatser och i våra kataloger/prislistor, samt ändringar i priser och information som kan komma efter att katalogerna har skrivits ut.

Cyperns turné är medlem i Norges resebransch förbund och rese garantifonden

Resekalender

21/12Anemi Hotel & Suites - 2 veckorfrån 12 783:-
21/12Smartline Mayfair - 2 veckorfrån 8 968:-
21/12Senior: Anemi Hotel & Suites - 3 veckorfrån 15 629:-
21/12Senior: Anemi Hotel & Suites - 4 veckorfrån 19 566:-
21/12Senior: Anemi Hotel & Suites - 2 veckorfrån 12 783:-